Home >> Saoráil Faisnéise

Saoráil Faisnéise

Foilseacháin um Shaoráil Faisnéise

Éilíonn Alt 8 den Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 ar chomhlachtaí um Shaoráil Faisnéise an oiread faisnéise agus is féidir a ullmhú agus a fhoilsiú ar bhealach oscailte agus inrochtana ar bhonn rialta lasmuigh de Shaoráil Faisnéise, agus aird ar phrionsabail na hoscailteachta, trédhearcachta agus cuntasachta mar atá leagtha síos in Alt 8(5) agus 11(3) den Acht. Leis sin bítear in ann taifid lasmuigh de Shaoráil Faisnéise a fhoilsiú nó a thabhairt ar an gcoinníoll nach bhfuil toirmeasc ar fhoilsiú den sórt sin nó ar rochtain a thabhairt de réir dlí. Cuireann an scéim tiomantas ar chomhlachtaí um Shaoráil Faisnéise faisnéis a chur ar fáil mar chuid dá ngnáth-uaireanta gnó de réir na scéime seo.
Gheobhaidh tú Scéim Foilseacháin um Shaoráil Faisnéise Éirim an Iarthair thíos. Téann gach nasc sa tábla chuig leathanach ina bhfuil faisnéis ábhartha de réir catagóire mar aon le naisc chuig faisnéis ábhartha ar shuíomh gréasáin Éirim an Iarthair. Mura féidir an fhaisnéis atá uait a fháil anseo, b’fhéidir go mbeadh fonn ort cuardach a dhéanamh ar shuíomh gréasáin Éirim an Iarthair, nó teagmháil a dhéanamh le Éirim an Iarthair ag (enquiries@abilitywest.ie, 091-540900). Mura bhfuil an fhaisnéis ar fáil go poiblí ag Éirim an Iarthair, b’fhéidir go smaoineofá ar

Faisnéis ghinearálta faoi Éirim an Iarthair.

Faisnéis ar na Feidhmeanna agus na Seirbhísí a Sholáthraítear

Faisnéis ar na Nósanna Imeachta Cinnteoireachta

Faisnéis Airgeadais

Faisnéis Soláthair

Faisnéis Ilghnéitheach


Scéim Foilseacháin Éirim an Iarthair


a. Faisnéis

Maidir linn agus an obair a bhíonn ar siúl againn

Bunú na hEagraíochta
Bhunaigh tuismitheoirí agus cairde Éirim an Iarthair, ar ar tugadh Cumann Chontae na Gaeilge do Leanaí faoi Mhíchumas Meabhrach roimhe seo i 1962. Le 54 bliana anuas tá Éirim an Iarthair imithe ó neart go neart agus cuirimid seirbhísí agus tacaíochtaí ar ardchaighdeán ar fáil anois d’os cionn 500 leanbh agus duine fásta a bhfuil míchumas intleachtúil ag dul dóibh. Is eagraíocht dheonach é Éirim an Iarthair atá tiomanta cur ar chumas daoine faoi mhíchumas intleachtúil a gcuid brionglóidí agus a n-uaillmhianta chur i gcrích agus an seasamh is dual dóibh a ghlacadh sa tsochaí. Is eagraíocht cosmhuintire muid agus tá brainsí áitiúla d’Éirim an Iarthair lonnaithe i gCathair agus i gContae a Gaillimhe. Is teaghlaigh agus cairde úsáideoirí na seirbhísí, agus an pobail i gcoitinne atá mar bhaill de na brainsí den chuid is mó. Is iad na brainsí sin an nasc chuig muintir na háite, gnóthaí agus pobail agus tá siad riachtanach chun cloí lenár n-éiteas agus lenár bhfís deiseanna, tacaíochtaí agus seirbhísí a chur ar fáil do gach duine, a chuirfidh ar a gcumas a bheith ina mbaill ghníomhacha agus luachmhara laistigh dá bpobal. Tá na brainsí fíor-thábhachtach freisin sa mhéid is gurb iad an nasc idir an Bord Stiúrthóirí agus an pobal. Feidhmíonn Éirim an Iarthair clár bríomhar d’oibrithe deonacha a bhfuil buanna, scileanna, tiomantas, spreagadh agus fuinneamh acu.

Tá 55 ionad againn faoi láthair ar fud Chathair agus Chontae na Gaillimhe. Tá siad seo a leanas i measc na seirbhísí: seirbhísí lae, cónaithe, faoiseamh, oiliúint athshlánaithe, socrúcháin oibre, aosú gníomhach, tacaíocht pobail agus tacaíochtaí ildisciplíneacha, mar Teanga agus Urlabhra, Fisiteiripe, Teiripe Ceirde, Síceolaíocht agus Obair Shóisialta. Tá Éirim an Iarthair ina phatrún ar na scoileanna seo a leanas:
Scoil Speisialta Íosaf, An Caisleán Nua, Gaillimh
• Scoil Speisialta Tigh Nan Dooley, An Cheathrú Rua
Scoil Speisialta Naomh Oilibhéar, Tuaim
Scoil Speisialta Naomh Treasa, Béal Átha na Sluaighe

Soláthraíonn Éirim an Iarthair raon seirbhísí pobalbhunaithe ar fud Chathair agus Chontae na Gaillimhe do leanaí agus daoine fásta faoi mhíchumas intleachtúil. Ina measc sin tá seirbhísí lae mar aon le seirbhísí cónaithe agus faoisimh. Cuirtear leis an obair a dhéantar sna hionaid trí líonra seirbhísí tacaíochta d’úsáideoirí seirbhíse, a dteaghlaigh agus seirbhísí.

3.3 STRUCHTÚR NA HEAGRAÍOCHTA

LéiríonnCairt EagraíochtaÉirim an Iarthair a struchtúr, agus tá sé le fáil thíos.
Tá na príomhstruchtúir sonraithe mar seo a leanas:


AN BORD STIÚRTHÓIRÍ

Líon na Stiúrthóirí:

Ní bheidh líon na Stiúrthóirí níos lú ná ceathrar agus níos mó ná fiche.

Cuimseofar é seo a leanas ar an mBord:
• Nach mó ná beirt ionadaithe a bheidh ainmnithe ag gach réigiún.
• An Cathaoirleach atá ag dul as oifig, Leas-Chathaoirleach, Rúnaí Oinigh agus Cisteoir Oinigh (mura toghadh iad cheana) ach ar bhealach nach gciallóidh go mbeidh aon duine ar fónamh mar Oifigeach den Chuideachta ar feadh breis is ceithre bliana as a chéile.
• Is féidir baill eile a roghnú trí chomhthoghadh ar an gcoinníoll nach mbeidh líon iomlán na Stiúrthóirí níos mó ná fiche.
Is stiúrthóirí neamhfheidhmiúcháin iad na Stiúrthóir agus tairgeann siad a gcuid seirbhísí ar bhonn deonach

Stiúrthóirí Réigiúnacha Tofa:

Tá 4 réigiún ann faoi láthair - Cathair na Gaillimhe, Tuaisceart na Gaillimhe, Oirdheisceart na Gaillimhe agus Conamara. Ainmneoidh gach réigiún 2 Stiúrthóirí chuig an mBord, ní mór gur ball teaghlaigh duine acu atá sainithe mar seo a leanas: ciallaíonn ball teaghlaigh tuismitheoir, seantuismitheoir, caomhnóir dlíthiúil, deartháir nó deirfiúr, céile dearthár nó deirféar, leanbh dearthár nó deirféar, aintín, uncail, céile aintín nó uncail, nó leanbh aintín nó uncail úsáideora seirbhíse.
Bíonn na Stiúrthóirí Réigiúnacha ag feidhmiú ar feadh ceithre bliana ar a mhéid

Stiúrthóirí Comhthofa:

Is féidir leis an mBord ó am go ham aon duine a chomhthoghadh le bheith mar Stiúrthóir chun folúntas a líonadh nó anuas ar an mBord reatha, ach ar bhealach a fhágfaidh nach mó líon iomlán na stiúrthóirí ag aon am an líon socraithe de réir an Mheabhráin agus Airteagail Chomhlachais, is é sin fiche. Ní bheidh stiúrthóirí a cheapfar ar an mbonn sin in oifig ach amháin go dtí an chéad chruinniú ginearálta eile agus beidh siad incháilithe lena dtoghadh arís.
Tá tuilleadh sonraí sa Mheabhrán agus sna hAirteagail Chomhlachais is féidir a rochtain trí shuíomh gréasáin Éirim an Iarthair – www.abilitywest.ie.

Téarma oifige:

Tá an téarma oifige le haghaidh Stiúrthóir Tofa agus Stiúrthóir Comhthofa mar atá tuairiscithe thuas. Tá gach stiúrthóir incháilithe lena dtoghadh arís, ach amháin nach féidir le haon Stiúrthóir seirbheáil ar feadh níos mó ná ceithre bliana as a chéile mar bhall den Bhord. Le haghaidh sonraí maidir le rothlú Stiúrthóirí, déan tagairt don Mheabhrán agus d’Airteagail Chomhlachais (Uimh. 49–57), is féidir a rochtain trí shuíomh gréasáin na cuideachta –www.abilitywest.ie.

Cruinnithe an Bhoird Stiúrthóirí:

Buaileann an Bord Stiúrthóirí le chéile uair sa mhí seachas i mí Lúnasa, tráth nach mbíonn aon chruinniú ar siúl.

Freagrachtaí agus faisnéis bhreise:

Is cuideachta é Éirim an Iarthair faoi ráthaíocht theoranta (Uimh. 41317) agus cláraithe mar charthanas (Uimh. 20011161). Tá an Bord Stiúrthóirí freagrach as rialú foriomlán na heagraíochta. Tarmligeann na Stiúrthóirí cumhachtaí áirithe don Phríomhfheidhmeannach atá ag teacht le bainistiú na heagraíochta ó lá go lá. Tarmligeann an Príomhfheidhmeannach roinnt freagrachta ar an bhFoireann Bainistíochta Sinsearaí lena chinntiú go ndéantar seirbhísí a bhainistiú go héifeachtúil agus go héifeachtach laistigh de struchtúr stiúrthóireachta na heagraíochta. Tá údarás agus freagracht fhoriomlán ar an bPríomhfheidhmeannach as bainistiú na heagraíochta agus as feidhmiú an Phlean Straitéisigh.

Tá roinnt fochoistí i bhfeidhm ag anmBord Stiúrthóirí lena n-áirítear
• An Fochoiste Airgeadais
• An Fochoiste Cuairte
• An Coiste Iniúchóireachta agus
• An Coiste Cáilíochta agus Sábháilteachta (Bord)

Socraítear baill na bhfochoistí sin go ginearálta gach bliain agus oibríonn na fochoistí de réir sainchúraim shonraithe.
Tá Meabhrán agus Airteagail Chomhlachais leagtha síos ag an eagraíocht ina dtugtar breac-chuntas ar na rialacháin maidir lena Bord Stiúrthóirí, Struchtúr Réigiúnach, Brainsí, Cruinnithe Ginearálta Bliantúla, Cuntais agus Iniúchadh. Is féidir an doiciméad sin a rochtain trí shuíomh gréasáin na cuideachta – www.abilitywest.ie

Tá comhdhéanamh an Bhoird Stiúrthóirí agus na bhfochoistí le fáil sa Tuarascáil Bhliantúil, agus is féidir í a fháil sna foilseacháin ar www.abilitywest.ie

BRAINSÍ AGUS COISTÍ RÉIGIÚNACHA

Brainsí

Is eagraíocht cosmhuintire é Éirim an Iarthair agus tá roinnt brainsí aici i limistéir tíreolaíocha ar fud na cathrach agus an chontae. Cuimsítear go ginearálta sna brainsí teaghlaigh agus cairde úsáideoirí na seirbhísí, agus baill den phobal i gcoitinne. Is féidir brainse a bhunú i limistéar tíreolaíoch nó in áit oibre. Ní mór do bhaill na mbrainsí a bheith os cionn 18 mbliana d’aois.
Is féidir le gach brainse beirt a ainmniú ar an gCoiste Réigiúnach ar bhonn bliantúil. Ní mór gur ball teaghlaigh é duine den bheirt ainmnithe. Sainítear ball teaghlaigh mar thuismitheoir, seantuismitheoir, caomhnóir dlíthiúil, deartháir nó deirfiúr, céile dearthár nó deirféar, leanbh dearthár nó deirféar, aintín, uncail, céile aintín nó uncail, nó leanbh aintín nó uncail úsáideora seirbhíse. Cinntíonn sé sin go bhfuil ionadaíocht mhaith ann ag úsáideoirí na seirbhíse, ag baill teaghlaigh agus ag pobail.

Struchtúir Réigiúnacha

Tá ceithre réigiún sa chontae faoi láthair; Conamara, Cathair na Gaillimhe, Tuaisceart na Gaillimhe, Deisceart/Oirthear na Gaillimhe. Ar an iomlán is féidir le hochtar ionadaithe ó na réigiúin a bheith ar an mBord Stiúrthóirí, agus ní mór ar a laghad, gur ball teaghlaigh mar a sainíodh roimhe seo, ceathrar acu.


PÁIRTITHE OIBRE, FOIRNE TIONSCADAIL AGUS TASCGHRÚPAÍ

Bunaítear Páirtithe/Grúpaí Oibre, Foirne Tionscadail, Tascghrúpaí in Éirim an Iarthair, ó am go ham chun maoirseacht a dhéanamh ar fhorbairtí mar - tionscadail tógála, athlonnú seirbhíse reatha, agus forbairtí i réimse seirbhíse ar leith etc. Tugtar sainchúram cinnte do na grúpaí i dtéarmaí an Phlean Straitéisigh ón bPríomhfheidhmeannach le ballraíocht ábhartha agus téarmaí tagartha de réir mar a mheastar iomchuí.

EAGRAÍOCHTAÍ EILE

Tá Éirim an Iarthair cleamhnaithe le roinnt eagraíochtaí, lena n-áirítear -

• Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
• An tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte
• CónaidhmNáisiúnta na gComhlachtaí Deonacha
• Cónaidhm na hÉireann um Míchumas
• Cuimsiú Éireann
• Cónaidhm Ghnólachtaí agus Fhostóirí na hÉireann
• An tÚdarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann
• The Wheel

AGUISÍN I

CAIRT EAGRAÍOCHTA

Cairt Rialachais Chorparáidigh Éirim an Iarthair (from diagram)|
An Coiste Eitice (+6)
An Coiste Feidhmiúcháin Cáilíochta & Sábháilteachta
An Fhoireann Chorparáideach
An Grúpa Comhairleach Beartais
Athbhreithniú Bainistíochta
Bainisteoir um Thacaíocht d’Iompar Dearfach
AN BORD STIÚRTHÓIRÍ (+2)
AN PRÍOMHFHEIDHMEANNACH
AN COISTE AN BHOIRD CÁILÍOCHTA & SÁBHÁILTEACHTA (LEIS AN BHFOIREANN BAINISTÍOCHTA SINSEARAÍ AGUS AN BAINISTEOIR CÁILÍOCHTA AGUS UM CHOMHLÍONADH) (+5)
AN COISTE INIÚCHÓIREACHTA
AN FOCHOISTE CUAIRTE
AN COISTE AIRGEADAIS
AN CHOMHAIRLE D’ÚSÁIDEOIRÍ SEIRBHÍSE

AN FHOIREANN BAINISTÍOCHTA SINSEARAÍ
AN BAINISTEOIR SEIRBHÍSÍ COIMHDEACHA (+8)
OIFIGEACH AINMNITHE UM CHOSAINT CLIANT*
STIÚRTHÓIR AIRGEADAIS
STIÚRTHÓIR SEIRBHÍSÍ CLIANT
STIÚRTHÓIR ACMHAINNÍ DAONNA
OIFIGEACH FORBARTHA
CÚNTÓIR FEIDHMIÚCHÁIN – OIFIG AN PHRÍOMHFHEIDHMEANNAIGH
BAINISTEOIR CÁILÍOCHTA & UM CHOMHLÍONADH
AN FHOIREANN SAORÁIDÍ & IOMPAIR (+9)
TEINCEOIR TF
STIÚRTHÓIR CÚNTA AIRGEADAIS*
SEIRBHÍSÍ CLIANT (Éagsúil-féach an Chairt Rialachais Chliniciúil)
STIÚRTHÓIR CÚNTA ACMHAINNÍ DAONNA
BAINISTEOIR AN CHLÁIR OIBRITHE DEONACHA
MAOIRSEOIR NA SCÉIME FOSTAÍOCHTA POBAIL
BAINISTEOIR SLÁINTE & SÁBHÁILTEACHTA
OIFIGEACH FOI/COSANTA SONRAÍ*
AN FHOIREANN AIRGEADAIS (+3)
AN FHOIREANN ACMHAINNÍ DAONNA (AD)
AN FHOIREANN RIARACHÁIN
Nóta:
*Róil Dhúbailte/Comhthuairisciú

Aguisín II: ‘Príomhphearsanra

Láithreacha agus sonraí teagmhála na heagraíochta Tá na pointí teagmhála agus seoltaí gach limistéar feidhme atá cumhdaithe ag Saoráil Faisnéis taispeánta thíos. Tá na sonraí teagmhála maidir le soláthar faisnéise do na meáin agus don phobal le fáil tríd an suíomh gréasáin agus enquiries@abilitywest.ie

Teideal Ainm Teileafón Seoladh ríomhphoist
Éirim an Iarthair Ceannoifig Blackrock House Bóthar na Trá Gaillimh 091 540900 enquiries@abilitywest.ie
Príomhfheidhmeannach Breda Crehan-Roche 091 540900 ceo@abilitywest.ie
Oifigeach um Shaoráil Faisnéise Theresa Hendley 091 540900 foi@abilitywest.ie
Cinnteoirí Frances Murphy John McHugo Sinead Donnellan 091 540900 frances.murphy@abilitywest.ie john.mchugo@abilitywest.ie sinead.donnellan@abilitywest.ie
Athbhreithneoir Inmheánach Breda Crehan-Roche 091 540900 ceo@abilitywest.ie
Achomhairc Sheachtracha Coimisinéir Faisnéise 01 6395689 or 1890 223030 info@oic.ie
Oifigigh Gearán Marie Byron Mary Foyle Gerry Haslam Brian Hehir Aisling Heskin Theresa Hendley David Joyner Therese King 091 540900
Bainisteoir Cáilíochta & um Chomhlíonadh Eileen Costello Conneely 091 540900 eileen.costello@abilitywest.ie
CAn Stiúrthóireacht um Sheirbhísí do Chliaint Frances Murphy 091 540900 frances.murphy@abilitywest.ie
An Stiúrthóireacht Acmhainní Daonna Sinead Donnellan 091 540900 sinead.donnellan@abilitywest.ie
An Stiúrthóireacht Airgeadais John McHugo 091 540900 john.mchugo@abilitywest.ie

STRUCHTÚR AGUS AICME NA DTAIFEAD ARNA SEALBHÚ

Tá struchtúr agus na cineálacha taifead atá i seilbh Éirim an Iarthair de réir ár mBeartais Bainistíochta Taifead lena n-áirítear iad seo a leanas:

TAIFID EAGRAÍOCHTÚLA

Coinníonn Éirim an Iarthair taifid ar oibriú ginearálta a chuid seirbhísí i Riarachán Lárnach.
Coinnítear taifid a bhaineann leis an gCóras Bainistíochta Cáilíochta atá i bhfeidhm sa Rannóg Cáilíochta agus Comhlíonta.
Coinnítear taifid airgeadais i Riarachán Lárnach.

Doiciméadúchán/taifid a éilítear faoi Ionstraim Reachtúil 367 mar shampla. Ráiteas Cuspóra, Treoir do Chónaitheoirí, Eolaí cónaitheoirí. Coinnítear na taifid sin i seirbhísí aonair agus coinnítear roinnt taifead freisin sa Riarachán Lárnach.

Cineál taifead – taifid ón gCóras Bainistíochta Cáilíochta, lámhleabhair cáilíochta, nósanna imeachta oibríochta, treoir-dhoiciméid, taifid cháilíochta, taifid iniúchta, taifid airgeadais, taifid árachais, ráiteas sláinte agus sábháilteachta agus taifid ghaolmhara, taifid/comhaid maidir le feidhmiú seirbhísí, comhaid chomhfhreagrais, miontuairiscí agus taifid an Bhoird Stiúrthóirí, doiciméid beartais, tuarascálacha ó choistí/grúpaí, miontuairiscí na Foirne Bainistíocha Sinsearaí, miontuairiscí ábhartha eile coistí/grúpaí, meabhráin inmheánacha, taifid ar thimpistí/teagmhais, taifid maidir le gearáin, dea-mhéin agus aiseolas, taifid ar bhainistíocht riosca, taifid maidir le comhlíonadh, e.g. FSS, HIQA. Ní liosta uileghabhálach é seo.

TAIFID MAIDIR LE HÚSÁIDEOIRÍ NA SEIRBHÍSE
□Coinnítear taifid maidir le gach úsáideoir seirbhíse a fhaigheann seirbhís agus tacaíochtaí ón eagraíocht nó a fuair seirbhís agus tacaíochtaí uaithi
□Tá na taifid maidir le gach úsáideoir seirbhíse le fáil san aonad aonair ar a bhfreastalaíonn an duine agus
□Tá príomhchomhad le fáil freisin i riarachán lárnach.
I measc na gcineálacha taifead inter alia: Cás-nótaí úsáideoirí seirbhíse, nótaí ó aonaid aonair maidir le húsáideoirí seirbhíse, pleananna dírithe ar an duine, nótaí ón gciorcal tacaíochta agus pleananna gníomhaíochta, tuarascálacha maidir le – athbhreithnithe ar chásanna, comhdhálacha cásanna; cruinnithe maidir le Plean Cláir Aonair; agus athbhreithnithe ar dhul chun cinn. Taifid ar obair shóisialta; taifid síceolaíocha; taifid fisiteiripe, taifid ó theiripe urlabhra agus teanga, taifid ó theiripe ceirde, taifid leighis, nótaí sláinte; bileog cógas agus taifid riaracháin; taifid de mhaoin phearsanta úsáideoirí seirbhíse; taifid airgeadais úsáideoirí seirbhíse, taifid ó mheasúnú riosca; doiciméid maidir le glacadh isteach; conarthaí cúraim (cónaitheach/faoiseamh). Ní liosta uileghabhálach é seo.

TAIFID LUCHT PEARSANRA
• Coinnítear taifid maidir le baill foirne agus iar-bhaill foirne, cibé foireann lánaimseartha, páirtaimseartha, buan, ar chonradh, sealadach.
• Coinnítear taifid oiliúna foirne freisin san Oifig Riaracháin agus san aonaid aonair ina mbíonn an ball foirne fostaithe de ghnáth nó den chuid is mó.
• Coinnítear seicliosta aonair de thaifid shonracha atá ar chomhad maidir le gach ball foirne san aonad aonair ina mbíonn an ball foirne fostaithe de ghnáth nó den chuid is mó.
• Comhaid earcaíochta maidir le folúntais.
I measc na gcineálacha taifead inter alia: Taifid ar phearsanra aonair ina n-áireofaí seans foirm iarratais/c.v., tagairtí, tuairiscí liachta, tuairiscí promhaidh, athbhreithnithe ar fhorbairt phearsanta, comhfhreagras ginearálta; taifid oiliúna, taifid earcaíochta, taifid maidir le freastal, taifid maidir le párolla agus tuarastal. Ní liosta uileghabhálach é seo.
• Plean Straitéiseach
• Tuarascálacha Bliantúla agus Ráitis Airgeadais

Tá Éirim an Iarthair ailínithe leScálaí pá Comhdhlúite FSS
Tá naisc ag Éirim an Iarthair freisin leis na gníomhaireachtaí seo a leanas
• Link Galway
An Compántas Blue Teapot Theatre Company
Bráithre na Carthanachta, Seirbhísí Ros Comáin
Bráithre na Carthanachta, Seirbhísí na Gaillimhe
Cumann Cúraim an Iarthair
Muintearas
• St. Hilda’s

Sonraí maidir le Comhaontuithe Seirbhíse/Meabhráin Tuisceana, más ann dóibh Sonraí maidir le Comhaontuithe Seirbhíse/Meabhráin Tuisceana, más ann dóibh, idir dhá chomhlacht poiblí nó níos mó e.g. an mháthair-Rannóg agus Gníomhaireacht maidir le soláthar

• Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
• An Roinn Oideachais agus Scileanna
• An Roinn Coimirce Sóisialaí
• Link Galway
• Blue Teapot Theatre Company
• Bráithre na Carthanachta, Seirbhísí Ros Comáin
• Bráithre na Carthanachta, Seirbhísí na Gaillimhe
• Cumann Cúraim an Iarthair
• Muintearas
• Autism West
• St. Hilda’s

Cairteacha Custaiméirí/Cóid Chleachtais nó Treoirlínte.
• Cairt um Chearta Úsáideoirí Seirbhíse
• Beartas maidir le Gearáin
• Cairt Deontóirí

B. Seirbhísí arna soláthar nó le soláthar don Phobal
Soláthraíonn Éirim an Iarthairservices and supports ildisciplíneacha agus riaracháin d’os cionn 500 leanbh agus duine fásta a bhfuil míchumas intleachtúil ag dul dóibh thar 11 limistéar geografach i nGaillimh. Ó bunaíodh an eagraíocht i 1962 bhíomar chun tosaigh i gcónaí ag forbairt seirbhísí pobalbhunaithe do dhaoine faoi mhíchumas intleachtúil.
Tá Rochtain ar Sheirbhísí de réir ármBeartas maidir le Rochtain, Atreoruithe, Iontrálacha agus Aistrithe
Iarrtar ó am go chéile ar Éirim an Iarthair tabhairt faoi thionscadail taighde, déantar iad sin de réir ármBeartas maidir le Taighde Eiticí

C. Próiseas Cinnteoireachta i leith mórthograí beartais
Ceadaíonn an Bord Stiúrthóirí gach ceann de bheartais na heagraíochta.
Tá Rochtain ar Sheirbhísí de réir ármBeartas maidir le Rochtain, Atreoruithe, Iontrálacha agus Aistrithe.

Déanaimid iarracht a chinntiú go ndéantar an fhoireann a earcú agus a cheapadh ag teacht le dea-chleachtas agus le ceanglais reachtacha. Déanaimid é sin de réir ár mBeartais Earcaíochta agus Ceapachán.

D. Faisnéis Airgeadais
Ráitis Airgeadais
• Ullmhaítear ár Ráitis Airgeadais abhliantúla i gcomhlíonadh chaighdeáin chuntasaíochta, lena n-áirítear Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais 102 (FRS 102), Ráiteas maidir leis an gCleachtas Molta le haghaidh Tuairisciú Airgeadais a dhéanann Carthanais (SORP) agus Acht na gCuideachtaí 2014.
• Áirítear inár Ráitis Airgeadais sonraí de mhór-Chaiteachas Caipitiúil agus bíonn faisnéis maidir le mór-Chaiteachas Caipitiúil atá beartaithe ar fáil nuair a fhaighimid faisnéis den sórt sin.
• Cuirfear faisnéis maidir le sonraisc ceannacháin ábhartha le haghaidh Earraí agus Seirbhísí níos mó ná €20,000 ar fáil ar bhonn ráithe.
• Ní fhaigheann na Stiúrthóirí aon luach saothair as seirbhísí a chuireann siad ar fáil don chuideachta ach tá siad i dteideal éileamh a dhéanamh ar aisíocaíocht ar a gcuid costais e.g. taisteal.
• Baineann maoiniú do chomhlachtaí neamhphoiblí agus/nó daoine aonair níos mó ná €10,000 in aghaidh na bliana go príomha le deontais a tugadh do theaghlaigh chun an costas a bhain le tacaíocht/cúram faoisimh a fháil dá mball teaghlaigh i limistéar Chathair agus Chontae na Gaillimhe a ghlanadh.

E. Soláthar
Cliceáil le do thoil ar na naisc seo a leanas chun sonraí a fháil maidir le:
• Beartas Tairiscintí Éirim an Iarthair
Comórtais tairisceana reatha agus conarthaí poiblí a bronnadh

F. Loga maidir le Nochtadh um Shaoráil Faisnéise agus Faisnéis eile a Fhoilseofar go gnách
Éilítear san Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 ar Éirim an Iarthair loga nochtaí a fhoilsiú, ina bhfuil sonraí maidir leis na cineálacha iarratas a fhaightear faoi FOI agus na cinntí a dhéanann an comhlacht mar fhreagra ar na hiarratais sin.
Beidh Loga Nochtaí FOI Éirim an Iarthair ar fáil le híoslódáil ón leathanach seo in am agus i dtráth. Tá nochtaí liostaithe de réir an dáta ar a bhfuair Éirim an Iarthair an t-iarratas. Tabhair faoi deara le do thoil, ar chúiseanna príobháideachta, nach dtugtar faisnéis maidir ainm an iarratasóra sa loga nochtaí.
Conas Iarratas FOI a dhéanamh and naisc reachtaíochta
Tuarascálacha Bliantúla
• Is féidir faisnéis eile a lorg trí foi@abilitywest.ieenquiries@abilitywest.ie

Saoráil Faisnéise

Foráiltear san Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 (An tAcht FOI) go mbeidh na cearta dlíthiúla seo a leanas ag gach duine:
- an ceart rochtain a fháil ar thaifid arna sealbhú ag comhlachtaí FOI (mar atá sainithe san Acht FOI);
- an ceart go ndéanfaí faisnéis phearsanta maidir leo atá á sealbhú ag comhlacht FOI a cheartú nó a nuashonrú nuair atá faisnéis den sórt sin neamhiomlán, mícheart nó míthreorach; agus
- an ceart go dtabharfaí cúiseanna dóibh maidir le cinntí a ghlac comhlachtaí FOI a mbíonn tionchar acu orthu.
Is féidir le daoine as an bpobal rochtain a lorg ar:
- taifid a bhaineann le faisnéis phearsanta atá á sealbhú maidir leo is cuma cén uair ar cruthaíodh an taifead; agus
- taifid eile a cruthaíodh an 21 Aibreán 1998 nó dá éis

Conas a oibríonn FOI?
Is féidir le duine as an bpobal iarratas a dhéanamh ar rochtain ar thaifid faoi Acht FOI trí iarratas a dhéanamh chuig comhlacht FOI agus a lua go bhfuil sé/sí ag lorg na dtaifead de bhun an Achta FOI. Éilíonn an tAcht FOI ar chomhlachtaí FOI freagra a thabhairt ar iarratais den sórt sin ón bpobal. I gcuid mhaith cásanna, ní mór do chomhlachtaí FOI a gcinneadh a thabhairt maidir le hiarratas laistigh de 4 seachtaine ó fhaightear é.
Conas is féidir liom iarratas FOI a chur chuig Éirim an Iarthair?
Ba cheart duit iarratas i scríbhinn a chur (sa phost, é a sheachadadh le lámh nó ríomhphost) chuig:
An tOifigeach um Shaoráil Faisnéise, Éirim an Iarthair,
Blackrock House,
Bóthar na Trá,
Gaillimh,
15 | Leathanach
Co. na Gaillimhe Fón: 091 540900 Ríomhphost: foi@abilitywest.ie
Ba chóir an méid seo a leanas a bheith i d’iarratas:
• Ráiteas go bhfuil an t-iarratas á dhéanamh de bhun an Achta FOI;
• An oiread faisnéise agus is féidir faoi na taifid atá á lorg; agus
• Sonraí maidir leis an bhformáid inar mian leat aon taifid a scaoilfear a fháil (e.g. fótachóipeanna).

An féidir liom rochtain a fháil ar aon fhaisnéis a lorgaím?
I measc na dtaifead a lorgaíonn tú ó Éirim an Iarthair tá siad seo a leanas:
(a) gach taifead a bhaineann le d’fhaisnéis phearsanta;
(b) gach taifead eile a cruthaíodh an 21 Aibreán 1998 nó dá éis; agus
(c) aon taifid is gá do thuiscint taifid dá dtagraítear in (b) thuas fiú má cruthaíodh é roimh an 21 Aibreán 1998.
Mar sin féin, d’fhonn ligean do chomhlachtaí FOI a gcuid gnó a sheoladh i gceart, beidh gá uaireanta cineálacha áirithe faisnéise a dhíolmhú óna nochtadh i gcúinsí áirithe. Tá na díolúintí sin leagtha síos san Acht FOI agus feidhm acu i gcás gach comhlacht FOI. I measc na bpríomh-díolúintí tá taifid a bhaineann le:
• forghníomhú an dlí agus slándáil,
• faisnéis rúnda agus atá íogair ó thaobh tráchtála de,
• faisnéis phearsanta tríú páirtí (i.e. duine éigin seachas an duine atá ag déanamh an iarratais).
Féadfar iarratais ar rochtain ar thaifid a dhiúltú freisin má mheastar go bhfuil siad doiléir nó ar mhéid a d’fhágfadh go gcuirfidís isteach go mór nó go míréasúnach ar obair Éirim an Iarthair.

An bhfuil táille i gceist chun faisnéis a fháil faoin Acht FOI?
Níl aon táille i gceist le hiarratas a chur isteach. Mar sin féin, maidir le hiarratais neamhphearsanta, foráiltear in alt 27 den Acht FOI go ngearrfar táillí ar an am a caitheadh ag aimsiú taifead agus ar aon chostais atáirgthe a thabhóidh Éirim an Iarthair ag soláthar an ábhair a d’iarr tú (cuardach, aisghabháil agus táillí cóipeála). Sonraítear sa reachtaíocht na táillí cuardaigh, aisghabhála agus cóipeála is féidir a ghearradh. Tá roinnt rialacha ann freisin a bhaineann le táillí a ghearradh:
• I gcás ina bhfuil an costas cuardaigh, aisghabhála agus cóipeála níos lú ná €101, ní bheidh aon táille i gceist.
• I gcás ina bhfuil an costas cuardaigh, aisghabhála agus cóipeála níos mó ná €500 ach níos lú ná €700, ní bheidh an táille iomlán níos mó ná €500.
• I gcás ina bhfuil an costas cuardaigh, aisghabhála agus cóipeála níos mó ná €700, is féidir le comhlacht FOI diúltú do phróiseáil an iarratais.
I gcás ina bhfuil feidhm ag táillí, ní mór éarlais a íoc sula gcuirtear tús leis an bpróiseas cuardaigh agus aisghabhála. Tabharfar meastachán i scríbhinn duit de na táillí cuardaigh, aisghabhála agus fótachóipeála a bhaineann le d’iarratas agus maidir leis an éarlais a bheidh le híoc agat. Ba cheart íocaíocht a dhéanamh le seic. Tá liosta de na táillí ábhartha le fáil thíos:

Liosta na dTáillí
• Níl aon táille i gceist le hiarratas a chur isteach
• Cuardach agus Aisghabháil – €20 in aghaidh na huaire
• €0.04 in aghaidh na bileoige le haghaidh fótachóipe
• Táille €30 ar athbhreithniú inmheánach (táille laghdaithe €10 le haghaidh daoine a bhfuil cárta leighis acu nó cleithiúnaithe daoine a bhfuil cártaí leighis acu)
Nótaí:
1. Níl aon táille i gceist má bhaineann d’iarratas le taifid nach bhfuil iontu ach faisnéis phearsanta a bhaineann leat féin, mura bhfuil líon mór taifead i gceist.
2. Má tá tú ag iarraidh táille laghdaithe a íoc, ní mór uimhir chláraithe an chárta leighis a bheith ag gabháil leis an iarratas, ainm FSS a d’eisigh é agus do thoiliú maidir le fíorú na sonraí sin le FSS.

Cad a tharlaíonn mura bhfuilim sásta leis an gcinneadh maidir le m’iarratas FOI?
Mura bhfuil tú sásta leis an gcinneadh a fhaigheann tú féadfaidh tú a iarraidh go ndéanfaí athbhreithniú ar an gcinneadh. Leis sin breathnóidh Príomhfheidhmeannach Éirim an Iarthair ar an gcás as an nua agus cuirfear cinneadh in iúl duit laistigh de 3 seachtaine. Féadfaidh tú athbhreithniú a iarraidh faoi aon chinneadh a eisíonn Éirim an Iarthair, trí iarratas i scríbhinn a dhéanamh (sa phost, seachadadh de láimh nó ríomhphost) chuig An tOifigeach um Shaoráil Faisnéise, Éirim an Iarthair, Blackrock House, Bóthar na Trá, Gaillimh, Co. na Gaillimhe (foi@abilitywest.ie).
Ba cheart duit a lua go bhfuil tú ag iarraidh go ndéanfaí Athbhreithniú Inmheánach ar an gcás. D’fhéadfadh táille €30 (táille laghdaithe €10 le haghaidh daoine a bhfuil cárta leighis acu nó cleithiúnaithe daoine a bhfuil cártaí leighis acu) a bheith i gceist le haghaidh achomhairc den sórt sin. Níl aon táille i gceist ar iarratais ar athbhreithniú inmheánach a bhaineann le faisnéis phearsanta amháin faoin duine féin nó maidir le cinneadh chun táille nó éarlais a ghearradh.
Ba cheart duit d’iarratas ar Athbhreithniú Inmheánach a dhéanamh laistigh de 4 seachtaine ón dáta a dtugaimid freagra ort lenár gcinneadh maidir leis an gcéad iarratas a rinne tú ar thaifid (cé go bhféadfar achomhairc dheireanacha a cheadú i gcúinsí áirithe). Nuair a bheidh Athbhreithniú Inmheánach á lorg agat ní mór duit a chinntiú go dtagraíonn tú do do chéad iarratas agus don chinneadh agus go luann tú an uimhir thagartha. Ní mór duit freisin na forais ar a bhfuil tú ag lorg an athbhreithnithe sin a thabhairt agus aon fhaisnéis bhreise eile is dóigh leat a bheith ábhartha.

Cad a tharlaíonn mura bhfuilim sásta leis an gcinneadh maidir le hathbhreithniú inmheánach?
Mura bhfuil tú sásta le toradh an Athbhreithnithe Inmheánaigh, féadfaidh tú achomharc a dhéanamh chuig Oifig an Choimisinéara Faisnéise. Más mian leat achomharc a dhéanamh chuig Oifig an Choimisinéara Faisnéise, ní mór duit é sin a dhéanamh laistigh de shé mhí ón dáta a ndearnamar ár gcinneadh maidir leis an Athbhreithniú Inmheánach. Má dhéanann tú achomharc chuig Oifig an Choimisinéara Faisnéise, déanfaidh siad imscrúdú iomlán agus breithneoidh siad an cás agus eiseoidh siad cinneadh úr. Ba cheart gach achomharc a sheoladh chuig:
An Coimisinéir Faisnéise, 18 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath 2. Teil: +353 (1) 639 5689 Íosghlao: 1890 22 30 30 Facs: +353 (1) 639 5674 Ríomhphost: info@oic.ie
Féadfar táille €50 (táille laghdaithe €15 le haghaidh daoine a bhfuil cárta leighis acu nó cleithiúnaithe daoine a bhfuil cártaí leighis acu) a ghearradh ar iarratas den sórt sin. Níl aon táille i gceist ar achomhairc chuig Oifig an Choimisinéara Faisnéise a bhaineann le faisnéis phearsanta amháin faoin duine féin nó maidir le cinneadh chun táille nó éarlais a ghearradh.

An féidir liom cúnamh a fháil le hiarratas?
Is féidir. Má theastaíonn cúnamh uait d’iarratas a chur le chéile, beidh an tOifigeach um Shaoráil Faisnéise sásta cabhrú leat.
An gcaithfidh mé iarratas FOI a dhéanamh chun faisnéis a fháil ó Éirim an Iarthair?
Ní chaithfidh. Soláthraíonn Éirim an Iarthair lear mór faisnéise ar a shuíomh gréasáin. Leanfar de sin i gcónaí. Soláthraíonn FOI foinse bhreise faisnéise trí rochtain ar thaifid nach mbíonn ar fáil de ghnáth a éascú.
Cá bhfaighidh mé faisnéis maidir le FOI?
Is féidir faisnéis bhreise maidir le FOI a fháil ó:
An tAonad um Shaoráil Faisnéise, An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, Tithe an Rialtais, Sráid Mhuirfean Uachtarach, Baile Átha Cliath 2. Teil: +353 (1) 604 5388 Facs: +353 (1) 639 6281 Ríomhphost: foi@per.gov.ie
An Coimisinéir Faisnéise, 18 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath 2 Teil: +353 (1) 639 5689 Íosghlao: 1890 253 238 Facs: +353 (1) 639 5674 Ríomhphost: info@oic.gov.ie
Tá faisnéis níos cuimsithí maidir le Saoráil Faisnéise, lena n-áirítear téacs an Achta um Shaoráil Faisnéise, 2014 ar fáil ar www.foi.gov.ie agus www.oic.ie
Loga Nochtaí FOI